Jak założyć sprawę o oszczerstwo?

fałszywe-oskarżeniaCzym jest oszczerstwo wedle prawa? Jest to występek przeciwko dobremu imieniu i czci określonej osoby. Ma zazwyczaj na celu jej poniżenie i wywołanie negatywnych skutków dla jej wizerunku czy też spowodować utratę zaufania publicznego. Poprzez oszczerstwo przypisuje się komuś fałszywe czyny, słowa jak też inne złe rzeczy. Jest ono traktowane jak przestępstwo, ponieważ oskarżający, wie, że jego zarzuty są nieprawdziwe i powodują zniesławienie szkalowanej osoby, a jej reputacja może znacząco ucierpieć. Oszczerstwa inaczej określane przez Kodeks Karny jako zniesławienie, mają charakter złośliwy. Ich przedmiotem są nieprawdziwe informacje na temat instytucji, grup osób, przedsiębiorstw, kompromitujące je w oczach osób trzecich.

Mogą być wygłaszane słownie jak też za pomocą środków masowego przekazu jak Internet, telewizja, radio, prasa. Czyny takie zagrożone są karą grzywny, ustalanej przez sąd, jak też ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do 1 roku. Zatem jeśli mamy do czynienia z pomówieniem i zniesławieniem, należy sprawę skierować na drogę sądową. Zawsze dla założenia sprawy o oszczerstwo konieczne będzie przedstawienie dowodów i co najważniejsze określenie sprawcy. Udowodnienie pomówienia nie musi być rzeczą trudną czy wręcz niemożliwą. Dowodami będą wydruki potwierdzające fałszywe oskarżenia z Internetu lub skrzynki mailowej a także sms-y, wycinki z prasy i zeznania obiektywnych świadków, którzy mogą potwierdzić, że za sprawą oszczerstw utracili zaufanie do pomawianego lub jego wizerunek w ich oczach nabrał cech negatywnych.

Ściganie za oszczerstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego. Założenie sprawy w sądzie należy rozpocząć od złożenia aktu oskarżenia, jednocześnie uiszczając opłatę na poczet postępowania sądowego. Innym sposobem ochrony własnego dobrego imienia jest złożenie doniesienia na policji. Na mocy Kodeksu Karnego ta prześle skargę do właściwego sądu jak też ciąży na policji obowiązek zabezpieczenia dowodów w sprawie o oszczerstwo. Ściganie tego przestępstwa może się odbywać również w drodze postępowania o naruszenie dóbr osobistych. W takim wypadku na mocy Kodeksu Cywilnego należy złożyć pozew do sądu i opłacić koszty postępowania sadowego w wysokości 600zł. W ten sposób można dochodzić zadośćuczynienia za utracony honor, zaufanie, nadwątlenie wizerunku.

(Visited 129 times, 4 visits today)