Jak założyć fundację dla zwierząt?

Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na realizację tych celów, ustanawianą przez fundatora w oświadczeniu woli złożonym przed notariuszem (lub w testamencie), uzyskująca osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakładanie fundacji dla zwierząt krok po kroku

Aby móc założyć fundację pomagającą schroniskom i zwierzakom należy spełnić kilka ważnych punktów. Każda fundacja potrzebuje statutu. Napisanie statutu nie jest trudne, za wzór może posłużyć jakikolwiek statut. Zazwyczaj są one dość uniwersalne. Najważniejsze są cele fundacji i sposoby ich realizacji. Następnie trzeba udać się do notariusza, aby aktem fundacyjnym powołać fundację do życia  – koszt sporządzenia aktu to 122 zł, koszt wydania odpisu oraz wypisów aktu to 24 zł za sztukę. U notariusza także należy sporządzić karty wzoru podpisów osób uprawnionych do reprezentowania fundacji – bezwzględnie wymagane przy rejestrowaniu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą.

Należy zwołać posiedzenie Fundatorów (czyli założycieli fundacji), aby wybrać Zarząd Fundacji, przyjąć statut i ewentualnie wybrać osobę odpowiedzialną za zarejestrowanie fundacji w sądzie rejestrowym. Sporządzić trzeba protokół z tego posiedzenia oraz ustawy: o wyborze Zarządu, o przyjęciu statutu, o wyborze osoby odpowiedzialnej za zarejestrowanie fundacji w sądzie rejestrowym.

Ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości można pobrać potrzebne dokumenty i formularze:

KRS W20, czyli Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa,

KRS WF Założyciele – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

KRS WK Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebny będzie także formularz KRS WM Przedmiot działalności – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców.

(Visited 296 times, 4 visits today)