Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy?

odpowiedz-na-pozewKiedy otrzymałeś list z sądu a w nim pozew rozwodowy oznacza to, że musisz przygotować odpowiedź na pozew. Sąd wysyłając pozew przyjmuje sprawę do rozpoznania i oczekuje stanowiska od drugiej strony procesu, czyli od Ciebie. Odpowiadając zajmujesz określone stanowisko w sprawie. Masz kilka rozwiązań do wyboru. Możesz zgodzić się w całości na pozew lub zająć całkowicie odrębne stanowisko.

Jak dobrze napisać odpowiedź na pozew rozwodowy?Masz kilka możliwości;

– możesz w całości zgodzić się na żądania powoda/powódki,

– zgadzasz się na rozwód, ale całkowicie innych warunkach (żądasz wyższych alimentów, zgłaszasz całkowitą winę powoda itd.),

– zgadzasz się na rozwód, ale przyjmujesz tylko część z roszczeń powoda/powódki (np. zgadzasz się co do wysokości alimentów, ale żądasz orzeczenia o winie z jego strony),

odmawiasz rozwodu (musisz podać określone przyczyny),

– wnioskujesz o separację zamiast rozwodu.

Redagując odpowiedź na pozew najprościej kolejno odnieść się do kolejnych kwestii, które powinny być w piśmie uwzględnione:

– czy zgadzamy się na rozwód,

– z jakiej winy powinien być orzeczony rozpad związku,

– której ze stron sąd powinien powierzyć sprawowanie władzy rodzicielskiej,

– jak wysokie mają być alimenty, kto ma je płacić,

– czy żądamy alimentów dla siebie od powoda,

– jeśli ma być uregulowana sprawa korzystania ze wspólnego mieszkania to w jaki sposób,

– jak mają zostać pokryte koszty procesowe,

– jakie dowody pozwany chce przedstawić,

– inne żądania, jeśli strona je składa.

Odpowiedź na pozew powinna zawierać oznaczenie sądu, stron oraz ich pełnomocników, sygnaturę akt sprawy oraz oznaczenie „odpowiedź na pozew”. Ponadto w piśmie powinny być uwzględnione żądania wraz z ich uzasadnieniem, przedstawienie faktów, określenie dowodów.  Pismo musi być opatrzone podpisem, listą załączników, powinna być do niego dołączona kopia odpowiedzi. W przypadku odpowiedzi na pozew nie uiszcza się opłaty sądowej, która w przypadku składania pozwu rozwodowego jest wymagana.

Pisząc odpowiedź na pozew najprościej jest skorzystać z gotowego wzoru pisma, którą możemy znaleźć w sieci. Po taki wzór możemy także udać się do sądu. Najlepiej jednak jeśli napisanie odpowiedzi powierzymy adwokatowi. Otrzymanie porady prawnej oraz zredagowanie pisma w kancelarii adwokackiej kosztuje około 300 zł.

(Visited 134 times, 1 visits today)